Finnpulp main image

Finnpulp kerää palautetta osana havusellutehtaan ympäristövaikutusten arviointia

18.8.2015

Finnpulp suunnittelee havusellutehtaan rakentamista Kuopioon Sorsasalon idänpuoleiselle alueelle. Osana käynnissä olevaa hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) toteutetaan kysely alueen asukkaille ja muille asianosaisille. Kyselyllä selvitetään sidosryhmien näkemyksiä hankkeesta ja sen vaikutuksista. Vaikutusten arvioinnista ja kyselyn toteuttamisesta vastaa Pöyry Finland Oy.

Kysely on kaikille avoin ja siihen voi vastata 6.9.2015 mennessä

Postitse kyselylomake lähetetään hankkeen lähialueen vakituisille asukkaille ja loma-asukkaille, jotka asuvat noin 2 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Lisäksi kysely on postitettu satunnaisotannalla osalle 2–5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta asuville. Yhteystiedot perustuvat Väestörekisterikeskuksen asukastietoihin.
 
Finnpulp korostaa aktiivisen osallistumisen merkitystä hankkeen suunnittelussa. Asukkailta ja alueen muilta toimijoilta toivotaan aktiivista osallistumista ja yhteistyötä mahdollisimman laadukkaan hankesuunnitelman ja ympäristövaikutusten arvioinnin aikaansaamiseksi.

Finnpulpin havusellutehtaan prosessi on suunniteltu erityisesti pehmo- ja pakkauspaperien raaka-aineen tuotantoon. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia sellua. Tämä on viisi prosenttia maailman havusellumarkkinoista. Lisäksi tehdas tuottaa 60 000 tonnia mäntyöljyä ja yhden terawattitunnin (TWh) sähköä valtakunnan verkkoon. Puuraaka-ainetta tehdas käyttää 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Lisätietoja antavat/

Asukaskyselystä ja ympäristövaikutusten arvioinnista:
Pirkko Seitsalo, Pöyry, p. 010 332 4325, pirkko.seitsalo@poyry.com

Hankkeesta:
Timo Piilonen, Finnpulp Oy, p. 050 598 9310, yva@finnpulp.fi

Lataa tiedote 18.8.2015 »

Yhteystiedot
medialle

Finnpulp

Martti Fredrikson
toimitusjohtaja
martti.fredrikson@finnpulp.fi

Tehdashanke

Timo Piilonen
johtaja
timo.piilonen@finnpulp.fi