YVAn puolivuotinen taival ohjelmasta selostukseksi

Ei kommentteja

Takana on yli puolen vuoden puurtaminen Finnpulpin biotehdashankkeen YVA-ohjelman ja -selostuksen parissa.  Keskeisessä roolissa koko YVA-menettelyn aikana oli sidosryhmiltä saatu palaute sekä mahdollisimman laaja vuoropuhelu eri tahojen kanssa. Nyt olemme päässeet YVA-menettelyn viimeiseen vaiheeseen, kun YVA-selostus on jätetty yhteysviranomaiselle. Parhaillaan YVA-selostus on nähtävillä ja siitä voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä.

Sidosryhmien kartoitus tärkeää

Aloimme valmistella Finnpulpin YVA-ohjelmaa Pöyryllä huhtikuussa 2015. Tiesimme varsinkin ohjelmavaiheen aikataulun olevan tiukka, joten valjastimme työhön mukaan ison joukon kokeneita asiantuntijoita. Onneksi hankkeen teknistä suunnittelua tehtiin myös Pöyryllä, jolloin pystyimme vaihtamaan tarvittavaa tietoa päivittäin.

Yksi keskeinen tehtävä YVA-ohjelmavaiheen alkaessa oli määrittää hankkeen YVA-menettelyn aikaiset sidosryhmät. Finnpulpin kanssa sovimme, että hankkeelle kootaan erillinen seurantaryhmä seuraamaan ja kommentoimaan YVA-ohjelman, -selostuksen ja sitä tukevien selvitysten laadintaa. Seurantaryhmään haluttiin koota mahdollisimman laaja joukko eri tahojen edustajia, jotka edustavat keskeisesti niitä kansalaisia ja ryhmiä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Kun olimme laatineet ensimmäisen listan seurantaryhmän kokoonpanosta, lähetimme edustajille kutsut 9.6. järjestettyyn ensimmäiseen kokoukseen. Yhteensä kutsuttavia tahoja oli noin 30, jotka koostuivat mm. asukkaiden, yhdistysten ja järjestöjen sekä viranomaisten ja elinkeinoelämän edustajista.

Kokouksista arvokasta tietoa vaikutusarvioinnin laadintaan

Kesäkuun alussa YVA-ohjelma oli valmis ja olimme jättäneet sen yhteysviranomaiselle. Seurantaryhmän kokouksessa keskityimme erityisesti juuri julki tulleen hankkeen esittelyyn sekä YVA-ohjelman ja siinä esitettyjen arviointimenetelmien läpikäymisessä. Kokouksessa keskustelua herätti muun muassa hankkeen tiedottaminen, kaavamuutokset eteneminen, tehtävät vaikutusarvioinnit ja erillisselvitykset, Kallaveden tilanne ja hankkeen vesistövaikutukset sekä Sorsasalon lähiympäristön nykyinen melu- ja hajutilanne. Seurantaryhmän kokouksen lisäksi YVA-ohjelmasta järjestettiin Kuopiossa 16.6 kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa oli paikalla noin 60 henkilöä. Tilaisuudessa yleisöllä oli mahdollisuus esittää näkemyksiään ja kysyä hankkeesta, YVA-menettelystä ja kaavoituksesta.

Kirjasimme ylös kaikki seurantaryhmän kokouksessa ja yleisötilaisuudessa esitetyt kommentit ja kysymykset, sillä YVA-selostusta laadittaessa jokainen saatu mielipide käsitellään ja huomioidaan. Esimerkiksi seurantaryhmältä tulleeseen kommenttiin vuorovaikutuksen lisäämisestä reagoimme heti perustamalla tämän blogin, jonka välityksellä on kaikille kiinnostuneille tarjottu mahdollisuus osallistua keskusteluun. Kokouksien jälkeen keskustelimme asiantuntijatiimimme sekä viranomaisten kanssa saadusta palautteesta erityisesti vesistövaikutusten sekä melu- ja ilmapäästövaikutusten arvioinnin laajuuden ja toteuttamisen osalta. Totesimme, että nämä hieman hankalasti ymmärrettävät asiakokonaisuudet ja arvioinnin tulokset tulisi kuvata mahdollisimman selkeästi YVA-selostuksessa.

Vaikutusten arviointi on aikaa vievää puuhaa

Kesälomakaudella Sorsasalossa ja sen lähiympäristössä toteutettiin luonto- ja linnustoselvitykset sekä muinaisjäännösinventointi YVA-selostusta varten. Lisäksi maisema-arkkitehti kävi paikan päällä maastokäynnillä tarkastelemassa hankealueen maisemaa ja ottamassa pohjakuvat havainnekuvien laadintaa varten. Havainnekuvien ottopaikoiksi olimme valinneet useita paikkoja hankealueen ympäristöstä seurantaryhmältä saatujen kommenttien perusteella. Selvitimme myös mahdollisuutta päästä paikallisen mökkiläisen venekyydillä Potkunsaareen ottamaan kuvia.

Kesälomien jälkeen alkoikin todellinen urakkamme YVA-selostuksen laadinnalla. Saimme yhteysviranomaisen lausunnon 19.8. ja kävimme huolella läpi siinä esitetyt asiat, joihin yhteysviranomaisen mukaan tuli kiinnittää huomiota vaikutusten arviointityön aikana ja arviointiselostuksen laadinnassa.

YVA-selostusvaihe on pitkän puurtamisen aikaa, jolloin ulospäin voi helposti syntyä käsitys ”ettei mitään tapahdu”, kun erilaisia mallinnuksia ja erillisselvityksiä laaditaan ja niiden tuloksia kootaan YVA-selostusraporttiin. Esimerkiksi vesistövaikutusten arvioinnin osalta tässä hankkeessa mallinnettiin useita muuttujia ja vaihtoehtoja, mikä oli aikaa vievää mallin verifiointeineen ja aineiston käsittelyineen.

Painopiste lähivaikutuksissa

Alusta asti meille alkoi hahmottua kuva, että tässä YVAssa merkittävässä roolissa olisivat vaikutukset lähialueeseen ja samansuuntaisia kommentteja saimme yleisöltä. Tähän kiinnitimmekin huomiota sekä sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa että muissa vaikutusarviointiosioissa.

Elo-syyskuussa toteutimme asukaskyselyn alueen asukkaille ja muille asianosaisille. Postikysely lähetettiin hankkeen lähialueen vakituisille asukkaille ja loma-asukkaille noin kahden kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Lisäksi kysely postitettiin satunnaisotannalla osalle 2–5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Kyselyyn pystyi vastaamaan myös internetissä. Kyselyyn saatiin yhteensä 327 vastausta. Postitse kyselylomakkeen vastaanottaneiden vastausprosentti oli noin 35 prosenttia, jota voidaan pitää aiempiin vastaaviin kyselytutkimuksiin verrattuna hyvänä. Asukaskyselyn tulokset raportoimme yksityiskohtaisesti arviointiselostukseen.

Syyskuussa järjestimme myös kolme erillistä ryhmähaastattelutilaisuutta. Ensimmäinen tilaisuus oli suunnattu lähialueen asukkaille, toinen tilaisuus asukasyhdistyksille ja järjestöille, ja kolmas tilaisuus viranomaisille ja vaikutusalueen yrityksille. Ryhmähaastatteluissa keskusteltiin hankeen suunnittelusta sekä YVAssa esitetyistä hankevaihtoehdoista. Haastatteluissa selvitettiin erityisesti, mitä myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia vaihtoehdoilla voisi olla paikallisten tai laajempien intressien näkökulmasta. Haastatteluiden keskeinen sisällön kirjasimme ylös arviointiselostukseen.

Katse tulevaan

Loka-marraskuussa keskitymme intensiivisesti arviointityöhön sekä selostusraportin kokoamiseen. Valmis YVA-selostus ja sen liitteet toimitettiin viranomaiselle 30.11. ja nyt valmistaudumme parhaillaan tulevaan seurantaryhmän kokoukseen ja yleisötilaisuuteen. Voi olla, että tilaisuuksissa keskustelua syntyy erityisesti arvioiduista vesistö-, melu- ja ilmanlaatuvaikutuksia. Myös maisema- ja liikennevaikutukset sekä vaikutukset lähialueiden viihtyisyyteen ja virkistyskäyttöön kiinnostavat etenkin lähialueella vakituisesti asuvia ihmisiä sekä loma-asukkaita.

Juuri tällä hetkellä lähialueen asukkailla ja muilla hankkeesta kiinnostuneilla on hyvä mahdollisuus osallistua ja päästä siten vaikuttamaan hankkeen jatkosuunnitteluun. YVA-selostus on parhaillaan nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä yhteysviranomaiselle, joka kokoaa saamansa palautteet ja antaa oman lausuntonsa hankkeesta helmikuussa. Yhteysviranomaisen lausunnolla on merkitystä muun muassa hankkeen tuleviin lupavaiheisiin.

Viikolla 51 järjestetään seurantaryhmän kokous sekä yleisötilaisuus, joissa saatu palaute kirjataan muistiin jatkoa varten. YVA-menettelyä varten perustettu seurantaryhmä jatkaa todennäköisesti toimintaansa YVAn jälkeenkin, sillä mikäli hanke etenee nykyisten suunnitelmien mukaisesti, luo YVAssa muodostunut vuorovaikutusmalli hyvän pohjan vuoropuhelun jatkamiselle myös hankkeen jatkovaiheissa. Finnpulpin internetsivut ja tämä blogi toimivat jatkossakin ajankohtaisena viestintäkanavana, mitä kautta on mahdollista seurata hankkeen vaiheita ja etenemistä sekä osallistua keskusteluun.

Keskustellaan

Ei kommentteja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Yhteystiedot
medialle

Finnpulp

Martti Fredrikson
toimitusjohtaja
martti.fredrikson@finnpulp.fi

Tehdashanke

Timo Piilonen
johtaja
timo.piilonen@finnpulp.fi